مقاله


کد مقاله : 13980726192966

عنوان مقاله : واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 285

فایل های مقاله : 716 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 دکتر جعفر ترک زاده djt2891@gmail.com دانشیار دکترا
2 فاطمه زینعلی fzeynali89@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مهدی محمدی m48r52@gmail.com دانشیار دکترا
4 قاسم سلیمی Salimi.shu@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش، واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی بود. طرح پژوهش، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه¬بندی و روش پژوهش در بخش کیفی فراترکیب بود. داده¬ها بر اساس 63 پژوهش کیفی که از میان 120 پژوهش از پایگاه¬های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو و معیارهای شمول مقالات مشخص شده بود استخراج گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده¬ها، 16 مضمون پایه¬ی مرتبط با مدیریت استعداد احصاء شد. سپس، 16 مضمون پایه در 4 مضمون سازمان دهنده¬ی سطح اول شامل مدیریت منابع انسانی؛ شایستگی¬های منابع انسانی؛ مدیریت دانشجویان و مسئولیت¬های شغلی اعضای هیأت علمی قرار گرفتند و بر آن اساس، شبکه مضامین، ترسیم شد. در بخش کمّی روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و متغیرهای پژوهش شامل ابعاد مدیریت استعداد بود. جامعه¬ی آماری در این بخش شامل مدیران و رؤسای بخش¬های گوناگون دانشگاه¬های سراسر کشور بودندکه با استفاده از رویکرد نمونه¬گیری هدفمند و روش نمونه¬گیری آگاهی دهندگان کلیدی، 60 نفر به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته¬ی الگوی مدیریت استعداد است که از یافته¬های مرحله¬ی کیفی پژوهش بر گرفته شده است. برای تحلیل سؤال آماری نیز از تحلیل عامل تأییدی، همبستگی هر گویه با نمره¬ی کل و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که بر مبنای دیدگاه پاسخ¬دهندگان، مسئولیت¬های شغلی اعضای هیأت علمی مدیریت منابع انسانی و شایستگیهای منابع انسانی، به ترتیب بیشترین تا کمترین قدرت تبیین را داشته¬اند. لازم به ذکر است که مدیریت دانشجویان تبیین کننده¬ی مدیریت استعداد نمی¬باشد.