• صفحه اصلی
  • واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980726192966 بازدید : 1805 صفحه: 24 - 47

20.1001.1.27172597.1398.1.1.6.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط