جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981228236137 شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی
محمود ابوالقاسمی
حسن محجوب
علی فرهادی
دکتر داریوش مهری
2 13990123236498 اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی
رضا سپهوند
محمدامین آئینی
3 13990426238338 طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد)
ندا شکوری
فریبرز رحیم نیا
آذر کفاش پور
علی شیرازی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)