مدير مسئول

دکترکورش فتحی واجارگاه استاد
istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

دکتر اباصلت خراسانی استاد
istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی

هیئت تحریریه

دکتر نسرین جزنی استاد
دکترا
دکتر اباصلت خراسانی استاد
دکترا
دکتر محمدرضا سرکارآرانی استاد
دکترا
دکتر غلامرضا شمس مورکانی استاد
دکترا
دکتر زهرا صباغیان استاد
دکترا
دکتر آرین قلی پور استاد
دکترا
دکتر داوود معصومی استاد
دکترا

مدیر داخلی

دکتر اعظم ملامحمدی دانش آموخته
istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com دکترا
وزارت علوم