• صفحه اصلی
  • مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980716192772 بازدید : 2956 صفحه: 102 - 127

20.1001.1.27172597.1398.1.1.1.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط