• صفحه اصلی
  • اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله