• صفحه اصلی
  • اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990123236498 بازدید : 3292 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.3.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط