• صفحه اصلی
  • شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990319237666 بازدید : 6163 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.5.9

نوع مقاله: پژوهشی