• صفحه اصلی
  • بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990328237819 بازدید : 2201 صفحه: 47 - 61

20.1001.1.27172597.1399.2.3.1.7

نوع مقاله: پژوهشی