• فهرست مقالات رضا گلديپور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏
    محبوبه سلیمان پورعمران علی اصغر تالهی
    هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏‎ ‎متوسطه" است. پژوهش علی مقایسه‌ای، از نظر روش و ماهیت، از نوع توصیفی بود. جامعه ‏آماری شامل کلیه دانش‌آموزان کلاس پنجم شهرستان شیروان سال چکیده کامل
    هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏‎ ‎متوسطه" است. پژوهش علی مقایسه‌ای، از نظر روش و ماهیت، از نوع توصیفی بود. جامعه ‏آماری شامل کلیه دانش‌آموزان کلاس پنجم شهرستان شیروان سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 2550 نفر که طرح شهاب را ‏نگذرانده‌اند و دانش‌آموزان کلاس ششم به تعداد 2100 نفر که طرح شهاب را گذرانده‌اند و نمونه آماری با استفاده از جدول ‏گرجسی- مورگان به ترتیب برابر 334 و 325 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش ‏توسط دو پرسشنامه فرصت برابر آموزش جوانمرد (1393) و خودشکوفایی تحصیلی اهواز (1387) جمع آوری شده است که ‏روایی آن‌ها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (71/0) ‏و (87/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از (جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین، انحراف ‏معیار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی از روش آزمون ‏T‏ با استفاده از نرم‌افزار آماری ‏spss21‎‏ استفاده شد. نتایج نشان داد که با اطمینان 99 درصد، طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت ‏برابر آموزش و خودشکوفایی تحصیلی در دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شیروان که این دوره‌ها را گذرانده‌اند تأثیرگذار بود. ‏می‌توان نتیجه گرفت که هدایت همه استعدادهای برتر می‌تواند گام مهمی در جهت فرصت برابر آموزش و خودشکوفایی ‏تحصیلی باشد.‏ پرونده مقاله