دکترکورش فتحی واجارگاه استاد
istd.talentdevelopmentjournal@gmail.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی