مقاله


کد مقاله : 13980718192807

عنوان مقاله : الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

نشریه شماره : 1 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 277

فایل های مقاله : 610 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر امراهی amrahi19@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 داود قرونه D.ghoroneh@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی بین توانمندسازی شناختی با کیفیت زندگی¬کاری و جامعه¬پذیری سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده¬است. به این منظور 123 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه¬ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده¬ها به¬طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی¬کاری بر پایه مدل ریچارد والتون (1973) و جامعه‌پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا (1997) و توانمندسازی شناختی بر اساس مدل توماس و ولتهوس (1992) و یادگیری سازمانی بر اساس مدل نیف (2001)، استفاده شده¬است. داده¬های تحقیق با استفاده از الگو‌يابي معادلات ساختاري (PLS) تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان دادند که کیفیت زندگی¬کاری و جامعه¬پذیری سازمانی اثر مستقیم و معنی¬دار بر توانمندسازی شناختی ندارند. اثر مستقیم کیفیت زندگی¬کاری و جامعه¬پذیری سازمانی بر یادگیری سازمانی معنی¬دار است. اثر غیر مستقیم کیفیت زندگی¬کاری و جامعه¬پذیری سازمانی بر توانمند¬سازی شناختی معنی¬دار است. بر اساس نتایج این پژوهش، تمركز بر نقش واسطه¬اي یادگیری سازمانی در تبیین، پیش¬بینی و افزایش توانمندسازی شناختی کارکنان امری مهم و مؤثر در سازمان¬ها می¬باشد.