• صفحه اصلی
  • الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980718192807 بازدید : 3749 صفحه: 85 - 101

20.1001.1.27172597.1398.1.1.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط