• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990417238171 بازدید : 2556 صفحه: 26 - 46

20.1001.1.27172597.1399.2.3.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط