• صفحه اصلی
  • طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990426238338 بازدید : 3315 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.6.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط