• صفحه اصلی
  • شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی (مطالعه ‏موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)‏

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990723250164 بازدید : 2265 صفحه: 104 - 121

20.1001.1.27172597.1399.2.3.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط