• صفحه اصلی
  • واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980423190808 بازدید : 3110 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط