• صفحه اصلی
  • مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله