• صفحه اصلی
  • مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990227237210 بازدید : 5482 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط