• صفحه اصلی
  • بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990510238645 بازدید : 2758 صفحه: 1 - 25

20.1001.1.27172597.1399.2.3.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط