• صفحه اصلی
  • عوامل حیاتی اثرگذار برگزینش سرمایه‌های انسانی سازگار با انقلاب صنعتی نسل چهارم با استفاده از روش DEMATEL فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990830250842 بازدید : 2258 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.3.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط