• درباره ما

  فصلنامه توسعه استعداد به منظور ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های یادگیری و توسعه منابع انسانی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه‌های بدیع، از اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می‌نماید دانسته‌ها و یافته‌های خود را در قالب مقاله‌های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه  توسعه استعداده نشانی اعلام شده ارسال نمایند. 

  محورهای موضوعی فصلنامه عبارتند از:

  1. تئوری ها و مدل های نوین آموزش و توسعه منابع انسانی

  2. الگوهای مدیریت استعداد سرمایه های انسانی

  3. مفاهیم نوین اثرگذاری بر یادگیری بزرگسالان

  4. مدل های شایستگی و اثرگذاری آنها بر توسعه توانمندی های سرمایه های انسانی

  5. مدل های توسعه فردی در ارتقاء توسعه استعداد منابع انسانی

  6. بکارگیری الگوهای توسعه سرمایه های انسانی در توسعه توانمندی های سرمایه های انسانی