• شناسنامه

  عنوان نشریه: فصلنامه توسعه استعداد

  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

  سردبیر: دکتر اباصلت خراسانی

  مدیر مسئول: دکتر کورش فتحی واجارگاه

  مدیر داخلی: دکتر اعظم ملامحمدی

   

   

  اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباء:

   

   

  - دکتر نسرین جزنی- استاد مدیریت سازمنی دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر اباصلت خراسانی، دانشیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

  - دکتر محمدرضا سرکارآرانی- استاد دانشگاه توکیو ژاپن

  - دکتر غلامرضا شمس مورکانی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

  - دکتر زهرا صباغیان، استاد آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی

  - دکتر آرین قلی پور، استاد مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران

  - دکتر داوود معصومی، استاد دانشگاه یوله سوئد