• صفحه اصلی
  • تبیین عوامل و شاخص¬های مدیریتی توسعه استعداد مدیران صنعت بانکداری ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981207225643 بازدید : 5654 صفحه: 48 - 69

20.1001.1.27172597.1398.1.1.3.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط