• فهرست مقالات ابراهیم رجب پور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی (مطالعه ‏موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)‏
    ابراهیم رجب پور
    با توجه به نقش کارکنان دانشی در سازمان¬های دانش¬محور و نیز اهمیت انگیزش این گروه از کارکنان در ارتقای اثربخشی و ‏بهره¬وری سازمان؛ هدف اصلی تحقیق، شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی و ارائه الگویی برای ‏بهبود آن در پژوهشگاه صنعت نفت است. پس از مر چکیده کامل
    با توجه به نقش کارکنان دانشی در سازمان¬های دانش¬محور و نیز اهمیت انگیزش این گروه از کارکنان در ارتقای اثربخشی و ‏بهره¬وری سازمان؛ هدف اصلی تحقیق، شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی و ارائه الگویی برای ‏بهبود آن در پژوهشگاه صنعت نفت است. پس از مرور ادبیات تحقیق و بهره¬گیری از نظرات خبرگان، مدل نهایی پژوهش آماده ‏شد. اين پژوهش به لحاظ شيوه انجام كمي؛ از نظر جهت¬گيري، كاربردي و از حیث استراتژي، پيمايشی است. جامعه آماری ‏پژوهش، مدیران، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت می¬باشند. برای رتبه¬بندی عوامل شناسایی شده از ‏تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و با نظرسنجی از خبرگان استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ‏عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی به ترتیب اولویت عبارتند از: کمبود فرصت¬های پیشرفت و ارتقاء؛ فقدان کارهای ‏چالش¬برانگیز؛ کمبود آزادی عمل و استقلال؛ فرآیند ارزیابی عملکرد نامشخص کارکنان؛ پایین بودن حقوق و مزایا؛ عدم حمایت ‏مدیریتی؛ نبود ارتباطات مستقیم با مدیر؛ و همکاران راحت¬طلب می¬باشند.‏ پرونده مقاله