• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981228236137 بازدید : 3173 صفحه: 1 - 23

20.1001.1.27172597.1398.1.1.5.0

نوع مقاله: پژوهشی