• صفحه اصلی
  • برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990629249606 بازدید : 2101 صفحه: 62 - 82

20.1001.1.27172597.1399.2.3.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط