• فهرست مقالات علی  دلاور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه
    دکتر علی دانا محمدرضا نیلی احمدآبادی خدیجه علی آبادی علی دلاور محمدعلی دهقان دهنوی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک¬های خصوصی به منظور تدوین الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک¬های خصوصی انجام پذیرفت. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده¬ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتو چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک¬های خصوصی به منظور تدوین الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزشی در بانک¬های خصوصی انجام پذیرفت. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده¬ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از طرح پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و مدیران واحد آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی و متخصصان آموزش و توسعه بودند که به دو صورت غیرتصادفی از نوع هدفمند و تصادفی از نوع ساده به اقتضای پژوهش، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده¬ها از مصاحبه نیمه¬ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده¬های بدست آمده از روش تحلیل محتوای کیفی به روش گرانهیم و لاندمن و آزمون T تک نمونه¬ای استفاده شد. یافته¬ها نشان داد که نظام ارزشیابی و اثربخشی موجود در بانک¬های خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و به صورت منسجم، سازمان¬یافته و یکپارچه انجام نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد می¬توان مولفه¬های الگوی یکپارچه ارزشیابی و اثربخشی آموزش و توسعه را در 8 طبقه اصلی طبقه بندی کرد. و در نهایت نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از منظر متخصصان از اعتبار لازم برخوردار است. پرونده مقاله