• فهرست مقالات ایرج سلطانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
    دکتر ایرج سلطانی نويد ايزدي الهام احساني فريد
    هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انتقال مهارت‌های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. روش: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1398 انجام شد و جامعه آماري آن شامل 432 نفر از مدیران، معاونی چکیده کامل
    هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انتقال مهارت‌های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. روش: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1398 انجام شد و جامعه آماري آن شامل 432 نفر از مدیران، معاونین، روسا و سرپرستان شرکت فولاد مبارکه بودند كه حجم نمونه از طریق جدول مورگان 205 نفر به دست آمد و نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 76 سؤال بود که فرضیه ها پس از روایی محتوایی، صوری و سازه (به روش تحلیل عامل تاییدی) و پایایی (به روش آلفای کرونباخ88/0) با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS 2.0.M3 تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده بین انتقال مهارت‌های مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی و حرفه‌ای) و جانشین پروری رابطه معناداری دیده شد همچنین بین انتقال مهارت‌های مدیریتی و مربیگری و بین جانشین پروری و مربیگری رابطه معناداری وجود داشت. پرونده مقاله