• فهرست مقالات محمد منتخب یگانه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران
    دکتر مجید سلیمی محمد منتخب یگانه
    شناخت و مدیریت استعداد، ظرفیت و ویژگی¬های منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان را برعهده دارند، اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا سبک رهبری که اتخاذ می¬کنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگی¬های شخصیتی آنان می¬باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی چکیده کامل
    شناخت و مدیریت استعداد، ظرفیت و ویژگی¬های منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان را برعهده دارند، اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا سبک رهبری که اتخاذ می¬کنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگی¬های شخصیتی آنان می¬باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز با سبک رهبری تحولی می¬باشد. نمونه این پژوهش از طریق نمونه¬گیری تصادفی ساده و از میان کلیه مدیران شرکت ملی نفت ایران که بین سال¬های 90 تا 98، در ‌فرآیند مدیریت استعداد در مرکز ارزیابی، شرکت کرده بودند انتخاب گردید و در نهایت 1045 نفر به عنوان نمونه،‌ مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از نمرات شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) به¬همراه نمره رهبری تحولی در فرآیند مصاحبه و فرآیند تمرین گروهی، ‌جهت انجام تحلیل¬های مورد نیاز استفاده گردید. جهت بررسی پایایی این ابزارها نیز ‌از روش¬ آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته¬ها نشان داد که تیپ¬های شخصیتی مایرز- بریگز رابطه معناداری با سبک رهبری تحولی دارد به طوری که هر چه نمره‌های برونگرایی، فکری و شهودی بيشتر باشد، نمره رهبری تحولی نیز بيشتر خواهد بود. در نتیجه می¬توان با شناخت ترجیحات و تیپ¬های شخصیتی افراد به گزینش، انتخاب و نیز آموزش رهبران تحولی دست زد. پرونده مقاله