• صفحه اصلی
  • اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990107236230 بازدید : 4034 صفحه: 0 - 0

20.1001.1.27172597.1399.2.2.2.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط