ا

 • ابوالقاسمي.سيده مريم شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • احساني فريد.الهام بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • الوانی.سید مهدی مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • امراهی.اکبر الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • ايزدي.نويد بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

آ

 • آذرفر.امیر برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • آئینی.محمدامین اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • آئینی.محمدامین عوامل حیاتی اثرگذار برگزینش سرمایه‌های انسانی سازگار با انقلاب صنعتی نسل چهارم با استفاده از روش DEMATEL فازی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

ب

 • بهرنگی.محمد رضا اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ت

 • ترک زاده.جعفر واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ج

 • جعفری راد.علی مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • جوانمردی.میلاد واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ح

 • حسینی ضرابی.حامد شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

خ

 • خراسانی.اباصلت شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

د

 • دانا.دکتر علی بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • دلاور.علی بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • دوستی.دکتر هومن واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • دهقان دهنوی.محمدعلی بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • دهقانی.دکتر علیرضا اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ر

 • رجب پور.ابراهیم شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان دانشی (مطالعه ‏موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)‏ [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • رحیم نیا.فریبرز طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • رضایی زاده.مرتضی شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ز

 • زارعی متین.حسن مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • زینعلی.فاطمه واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

س

 • سپهوند.رضا اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • سلطانی.ایرج بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • سلیمان پورعمران.محبوبه بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏ [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • سلیمی.دکتر مجید بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • سلیمی.قاسم واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ش

 • شکوری.ندا طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • شیرازی.علی طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ص

 • صفری.حسین برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

ع

 • عاشقی.دکتر حسن تبیین عوامل و شاخص¬های مدیریتی توسعه استعداد مدیران صنعت بانکداری ایران [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عبادی.علی برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • عباسیان.حسین اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • عبداللهی.بیژن اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • عزیزی.مصطفی مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • علی آبادی.خدیجه بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]
 • علیشیری.محمدمهدی برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

ف

 • فرهادی.علی شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ق

 • قرونه.داوود الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ک

 • کریمی ثابت.محمد واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]
 • کفاش پور.آذر طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

گ

 • گلديپور.رضا بررسی‎ ‎تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرصت برابر آموزش و ‏خودشکوفایی تحصیلی دانش‌آموزان ‏ [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

م

 • محجوب.حسن شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • محرمی.نیلوفر مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • محمدی.مهدی واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • منتخب یگانه.محمد بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • مهری.دکتر داریوش شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ن

 • نیلی.محمدرضا بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک¬های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال 1399]

ه

 • هدائی.مهدی مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]

ی

 • یزدانی.حمیدرضا مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1399]