فهرست مقالات برحسب موضوع الگوهای مدیریت استعداد سرمایه های انسانی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی
   دکتر جعفر ترک زاده فاطمه زینعلی مهدی محمدی قاسم سلیمی
   هدف از انجام این پژوهش، واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی بود. طرح پژوهش، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه بندی و روش پژوهش در بخش کیفی فراترکیب بود. داده ها بر اساس 63 پژوهش کیفی که از میان 120 پژوهش از پایگاه های معتبر علمی داخلی و خا چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی بود. طرح پژوهش، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه بندی و روش پژوهش در بخش کیفی فراترکیب بود. داده ها بر اساس 63 پژوهش کیفی که از میان 120 پژوهش از پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو و معیارهای شمول مقالات مشخص شده بود استخراج گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، 16 مضمون پایه ی مرتبط با مدیریت استعداد احصاء شد. سپس، 16 مضمون پایه در 4 مضمون سازمان دهنده ی سطح اول شامل مدیریت منابع انسانی؛ شایستگی های منابع انسانی؛ مدیریت دانشجویان و مسئولیت های شغلی اعضای هیأت علمی قرار گرفتند و بر آن اساس، شبکه مضامین، ترسیم شد. در بخش کمّی روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و متغیرهای پژوهش شامل ابعاد مدیریت استعداد بود. جامعه ی آماری در این بخش شامل مدیران و رؤسای بخش های گوناگون دانشگاه های سراسر کشور بودندکه با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری آگاهی دهندگان کلیدی، 60 نفر به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته ی الگوی مدیریت استعداد است که از یافته های مرحله ی کیفی پژوهش بر گرفته شده است. برای تحلیل سؤال آماری نیز از تحلیل عامل تأییدی، همبستگی هر گویه با نمره ی کل و آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که بر مبنای دیدگاه پاسخ دهندگان، مسئولیت های شغلی اعضای هیأت علمی مدیریت منابع انسانی و شایستگیهای منابع انسانی، به ترتیب بیشترین تا کمترین قدرت تبیین را داشته اند. لازم به ذکر است که مدیریت دانشجویان تبیین کننده ی مدیریت استعداد نمی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تبیین عوامل و شاخص¬های مدیریتی توسعه استعداد مدیران صنعت بانکداری ایران
   حسن عاشقی
   پارادایم پرورش مدیران به عنوان یکی از رویکرد نیل به توسعه پایدار در کنار رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر از سوی صاحبنظران علم مدیریت مطمح نظر قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل و شاخص های مدیریتی پرورش مدیران در چارچوب مدل بوده است. با توجه چکیده کامل
   پارادایم پرورش مدیران به عنوان یکی از رویکرد نیل به توسعه پایدار در کنار رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر از سوی صاحبنظران علم مدیریت مطمح نظر قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل و شاخص های مدیریتی پرورش مدیران در چارچوب مدل بوده است. با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش از روش آمیخته و برحسب اولویت گردآوری داده ها، نخست از روش کیفی و سپس از روش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی 21 نفر از مدیران بانکداری تعاونی و بخش کمی 429 نفر از مدیران بخش خدمات مالی تعاونی بود. نمونه گیری با روش هدفمند و اطلاعات مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه گردآوری شد. روایی پژوهش با روایی ظاهری و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تعیین شد. یافته های پژوهش نشان داد برای پرورش مدیران توجه به 3 عامل و 27 شاخص مدیریتی لازم است و داده های مدل مدیریتی پرورش مدیران با ساختار عاملی و مبانی نظری پژوهش برازش مناسبی دارد. نتایج پژوهش بیانگر این است برای پرورش مدیران با رویکرد مدیریتی می بایست مدل سه عاملی مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران
   دکتر مجید سلیمی محمد منتخب یگانه
   شناخت و مدیریت استعداد، ظرفیت و ویژگی های منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان را برعهده دارند، اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا سبک رهبری که اتخاذ می کنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگی های شخصیتی آنان می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی چکیده کامل
   شناخت و مدیریت استعداد، ظرفیت و ویژگی های منحصر به فرد رهبران که نحوه هدایت کارکنان جهت دستیابی به اهداف سازمان را برعهده دارند، اهمیت قابل توجهی دارد؛ زیرا سبک رهبری که اتخاذ می کنند نشأت گرفته از ترجیحات و ویژگی های شخصیتی آنان می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز با سبک رهبری تحولی می باشد. نمونه این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و از میان کلیه مدیران شرکت ملی نفت ایران که بین سال های 90 تا 98، در ‌فرآیند مدیریت استعداد در مرکز ارزیابی، شرکت کرده بودند انتخاب گردید و در نهایت 1045 نفر به عنوان نمونه،‌ مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از نمرات شاخص تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) به همراه نمره رهبری تحولی در فرآیند مصاحبه و فرآیند تمرین گروهی، ‌جهت انجام تحلیل های مورد نیاز استفاده گردید. جهت بررسی پایایی این ابزارها نیز ‌از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز رابطه معناداری با سبک رهبری تحولی دارد به طوری که هر چه نمره‌های برونگرایی، فکری و شهودی بيشتر باشد، نمره رهبری تحولی نیز بيشتر خواهد بود. در نتیجه می توان با شناخت ترجیحات و تیپ های شخصیتی افراد به گزینش، انتخاب و نیز آموزش رهبران تحولی دست زد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی رابطه بین انتقال مهارت های مدیریتی و جانشین پروری با نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
   دکتر ایرج سلطانی نويد ايزدي الهام احساني فريد
   هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انتقال مهارت‌های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. روش: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1398 انجام شد و جامعه آماري آن شامل 432 نفر از مدیران، معاونی چکیده کامل
   هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین انتقال مهارت‌های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری با توجه به نقش میانجی مربیگری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. روش: این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1398 انجام شد و جامعه آماري آن شامل 432 نفر از مدیران، معاونین، روسا و سرپرستان شرکت فولاد مبارکه بودند كه حجم نمونه از طریق جدول مورگان 205 نفر به دست آمد و نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با تعداد 76 سؤال بود که فرضیه ها پس از روایی محتوایی، صوری و سازه (به روش تحلیل عامل تاییدی) و پایایی (به روش آلفای کرونباخ88/0) با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS 2.0.M3 تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده بین انتقال مهارت‌های مدیریتی (فنی، ادراکی، انسانی و حرفه‌ای) و جانشین پروری رابطه معناداری دیده شد همچنین بین انتقال مهارت‌های مدیریتی و مربیگری و بین جانشین پروری و مربیگری رابطه معناداری وجود داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد)
   ندا شکوری علی شیرازی فریبرز رحیم نیا آذر کفاش پور
   یکی از جدیدترین رویکردها در بحث مدیریت استعداد، در نظر گرفتن موضوعات تنوع در آن میباشد. با توجه به جدید بودن ترکیب این دو مفهوم، هدف این پژوهش ارایه مدلی از مدیریت استعداد است که موضوع تنوع در آن لحاظ گردیده است. لذا با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد گلیزر مدل جامع چکیده کامل
   یکی از جدیدترین رویکردها در بحث مدیریت استعداد، در نظر گرفتن موضوعات تنوع در آن میباشد. با توجه به جدید بودن ترکیب این دو مفهوم، هدف این پژوهش ارایه مدلی از مدیریت استعداد است که موضوع تنوع در آن لحاظ گردیده است. لذا با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد گلیزر مدل جامع استخراج گردید. با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته با 26 نفر از مدیران شرکتهای مهندسی مشاوره در صنعت برق، تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. نرم افزار مورد استفاده برای کدگذاری داده ها Maxqda نسخه 10 بوده است.. طبق مدل به دست آمده، فرایند اصلی با عنوان مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع شناخته گردید که شامل چهار فرایند، همگرایی استراتژیک، جذب، توسعه و به کارگیری استعداد متنوع میباشد. علل اصلی شامل: سبک رهبری و تغییر ترکیب جمعیت شناختی نیروی کار، عوامل همبسته به علل شامل: باور مدیر به عدم تبعیض، فرهنگ سازمانی، عوامل اقتصادی، شایستگی اقلیتها، ویژگیهای فردی مدیر و ذهنیت مدیر از مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع ، بستر مطالعه شامل: محیط رقابتی، مدیریت تعارض و باورهای مثبت در اقلیت ، اقتضائات شامل: عوامل حاکمیتی، ماهیت وظیفه، سرمایه سازمان، حافظه سازمانی، ساختار سازمان، فناوری و مهارتهای ارتباط فردی، عوامل میانجی شامل: عدالت سازمانی، خلاقیت سازمانی، سرمایه روانشناختی به دست آمد. نتایج نیز در سه دسته نتایج فردی، سازمانی و فراسازمانی (اجتماعی) طبقه بندی گردیدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی
   امیر  آذرفر محمدمهدی علیشیری حسین صفری علی عبادی
   از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور بر چکیده کامل
   از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و با در نظر گرفتن تفاوت‌های میان فردی است. برای این منظور از داده‌های کانون ارزیابی 800 نفر از مدیران کشور استفاده شده است. در این پژوهش نه مدل متفاوت طراحی و ارزیابی شده و در نهایت مدلی که کمترین میزان خطا را دارا بوده است، به عنوان مدل منتخب ارائه شده است. پرونده مقاله