شناسنامه


عنوان نشریه: فصلنامه توسعه استعداد

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سردبیر: دکتر اباصلت خراسانی

مدیر مسئول: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملامحمدی

 

 

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباء:

 

 

- دکتر نسرین جزنی- استاد مدیریت سازمنی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اباصلت خراسانی، دانشیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر محمدرضا سرکارآرانی- استاد دانشگاه توکیو ژاپن

- دکتر غلامرضا شمس مورکانی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر زهرا صباغیان، استاد آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر آرین قلی پور، استاد مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران

- دکتر داوود معصومی، استاد دانشگاه یوله سوئد