شناسنامه


عنوان نشریه: فصلنامه توسعه استعداد

صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

سردبیر: دکتر اباصلت خراسانی

مدیر مسئول: دکتر کورش فتحی واجارگاه

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملامحمدی

 

 

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباء:

دکتر سید حسین ابطحی، استاد بازنشسته رشته مدیریت و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

- دکتر محمد حسن پرداختچی، استاد بازنشسته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر نسرین جزنی- استاد مدیریت سازمنی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اباصلت خراسانی، دانشیار برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر محمدرضا سرکارآرانی- استاد دانشگاه توکیو ژاپن

- دکتر غلامرضا شمس مورکانی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر زهرا صباغیان، استاد بازنشسته آموزش بزرگسالان دانشگاه شهید بهشتی

-  دکتر کورش فتحی واجارگاه، استاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر آرین قلی پور، استاد مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران

- دکتر داوود معصومی

- دکتر ناصر میرسپاسی- استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران