اخبار نشریه

دریافت مجوز انتشار مجله از سوی وزارت ارشاد اسلامی

مفتخر هستیم به اطلاع اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران حوزه آموزش و توسعه استعدادهای سرمایه انسانی برسانیم، مجله توسعه استعداد موفق به اخذ مجوز انتشار از سوی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1398/10/30 به شماره 86113 شده است. لذا علاقمندان به این حوزه می توانند مقالات خود را طبق فرمت مجله در سامانه بارگذاری نمایند تا در اسرع وقت نسبت به انجام داوری و سایر مراحل بررسی مقاله اقدام شود.