اخبار نشریه

تخصیص شماره شاپا چاپی و الکترونیکی مجله توسعه استداد

با افتخار به استحضار می رساند در مورخ 08/07/1399 مجله علمی توسعه استعداد حائز دریافت شماره شاپا چاپی و الکترونیکی از مرکز شاپا کتابخانه ملی ایران به شرح زیر شد:

شاپا الکترونیکی: 2589-2717

شاپا چاپی: 2597-2717