فهرست مقالات


شماره 2 سال 2 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990123236498 اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی
رضا سپهوند
محمدامین آئینی
2 13980423190808 واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت
محمد کریمی ثابت
دکتر هومن دوستی
میلاد جوانمردی
3 13990319237666 شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
حامد حسینی ضرابی
اباصلت خراسانی
مرتضی رضایی زاده
4 13990227237210 مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها
مهدی هدائی
سید مهدی الوانی
حمید رضا یزدانی
حسن زارعی متین
5 13990426238338 طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد)
ندا شکوری
علی شیرازی
فریبرز رحیم نیا
آذر کفاش پور
6 13990107236230 اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE)
دکتر علیرضا دهقانی
بیژن عبدالهی
حسین عباسیان
محمدرضا بهرنگی

شماره 1 سال 1 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981228236137 شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی: یک مطالعه کیفی
دکتر داریوش مهری
محمود ابوالقاسمی
حسن محجوب
علی فرهادی
2 13981211235700 بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی مایرز-بریگز (MBTI) با سبک رهبری تحولی در فرایند مدیریت استعداد شرکت ملی نفت ایران
دکتر مجید سلیمی
محمد منتخب یگانه
3 13980716192772 مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته
علی جعفری راد
مصطفی عزیزی
نیلوفر محرمی
4 13981207225643 تبیین عوامل و شاخص¬های مدیریتی توسعه استعداد مدیران صنعت بانکداری ایران
حسن عاشقی
5 13980726192966 واکاوی و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در ظرفیت سازمانی دانشگاهی: یک رویکرد ترکیبی
دکتر جعفر ترک زاده
فاطمه زینعلی
مهدی محمدی
قاسم سلیمی
6 13980718192807 الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی
اکبر امراهی
داود قرونه

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)