آخرین شماره


شماره 2 سال 2
بهار 1399
دانلود فایل

1 - اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی: تحلیل نقش میانجی معماری دانش سازمانی ( DOI : 0)
( رضا سپهوند - محمدامین آئینی )
2 - واکاوی عوامل موثر بر عدم حضور فراگیران در برنامه های آموزش سازمانی و ارائه راه کارهای برون رفت ( DOI : 0)
( محمد کریمی ثابت - دکتر هومن دوستی - میلاد جوانمردی )
3 - شناسایی روش‌های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری الکترونیکی ( DOI : 0)
( حامد حسینی ضرابی - اباصلت خراسانی - مرتضی رضایی زاده )
4 - مدل تکامل قابلیت‌های سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی ایران: رویکرد سلسله‌مراتب پدیده‌ها ( DOI : 0)
( مهدی هدائی - سید مهدی الوانی - حمید رضا یزدانی - حسن زارعی متین )
5 - طراحی مدل مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع (رویکرد داده بنیاد) ( DOI : 0)
( ندا شکوری - علی شیرازی - فریبرز رحیم نیا - آذر کفاش پور )
6 - اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) ( DOI : 0)
( دکتر علیرضا دهقانی - بیژن عبدالهی - حسین عباسیان - محمدرضا بهرنگی )